پیشنهادات و انتقادات

لطفا 7 و 7 را با هم جمع نمایید.